قرارداد بیع بر حسب حال یا مدت دارا بودن ثمن یا مبیع یا هر دوى آنها چهار قسم است‏: ۱- بیع نقد  ۲- بیع نسیه  ۳- بیع سلف (سلم)   ۴- بیع کالی به کالی

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی