این بیع همانند بیع مرابحه است با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است می فروشد. به این بیع، بیع محاطّه و بیع مخاسره هم می گویند.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی