بیعی است که در آن بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی کند و قیمت فروش کالا براساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می شود. به اعتقاد مشهور فقها، بهترین نوع بیع، بیع مساومه می باشد.

 

 
موسویان، سید عباس، بازار سرمایه اسلامی(۱)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی