بیعى است که هم مبیع و هم ثمن، حالّ (نقد) باشد.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی