سوآپ مالکیت، قرارداد نقدی دو جانبه‌ای است که در آن هر کدام از طرفین توافق می‌کنند تا پرداخت‌های مشخصی را بر اساس عملکرد قیمت و سود تقسیمی سهام پایه به دیگری ارائه دهند. در تعریفی دیگر این‌گونه ذکر شده است که سوآپ مالکیت، معامله‌ای میان دو طرف است که در آن هر کدام از طرفین توافق می‌کند تا جریانی از پرداخت‌ها را برای دیگری با حداقل یک دسته از پرداخت‌های از پیش تعیین شده به وسیله بازده سهام یا شاخص سهام پدید آورد. این جریان‌های نقدی بر اساس اصل سرمایه فرضی مشابه با نوع ارز یکسان صورت گرفته و در دوره‌های زمانی از پیش تعیین‌ شده پرداخت می‌شوند.

برای سوآپ مالکیت بسته به نوع جریان نقدی انواع مختلفی ارائه گردیده است که عبارتند از:

الف. سوآپ مالکیت با پرداخت بازدهی اوراق مالکیت در برابر نرخ ثابت

ب. سوآپ مالکیت با پرداخت بازدهی اوراق مالکیت در برابر نرخ شناور

پ. سوآپ مالکیت با پرداخت بازدهی اوراق مالکیت در برابر بازدهی اوراق مالکیت دیگر

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی