اوراق مساقات، سند مالکیت مشاع دارند‌گان اوراق بر باغ یا باغ‌‌هایِ مثمر یا دیگر نهاده‌های تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.

 

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی