بر اساس بند ۱۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه‌گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد و طبق بند ۳  ماده ۱ دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری، مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ی موضوع بند ۱۶ ماده‌ی ۱ قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:
الف) توصیه به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار؛
ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
ج) اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت) اوراق بهادار.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی