صندوقی است که به منظور تسهیل و سازماندهی سرمایه­ گذاری وجوه بازنشستگی تأمین شده توسط کارکنان و کارفرمایان تشکیل می­ شود. صندوق بازنشستگی یک مجموعه دارایی مشترک است که هدف آن ایجاد رشد پایدار و بلندمدت در ارزش دارایی­ هاست و پس از رسیدن کارکنان به پایان سنوات کاری و بازنشستگی، به آنان مستمری پرداخت می­ کند. صندوق بازنشستگی صندوقی است که یک شرکت، اتحادیه کارگری، نهاد دولتی یا سازمان دیگر برای پرداخت مزایای بازنشستگی به مستخدمان بازنشسته خود تشکیل می­ دهد. این صندوق به منظور جمع ­آوری منظم کسور بازنشستگی از شرکت، نهاد دولتی یا هر سازمان دیگری برای تأمین درآمد دوران بازنشستگی مستخدمان واجد شرایط تشکیل می­ شود.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی