صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، نهادهای مالی هستند که با اخذ مجوز قانونی تأسیس شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین، در اساسنامه صندوق، می‌پردازند. همان‌طور که صندوق‌های سرمایه‌گذاری انواع مختلف دارند، صندوق‌های پروژه نیز با توجه به اندازه پروژه و ماهیتشان با یکدیگر فرق دارند و در صنایع مختلف نیاز به طرحی الگوهای متفاوتی می‌باشد.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی