اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده، به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد و بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می‌گیرد. بانی در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصل را بر اساس نسبت‌های تعیین شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دارندگان اوراق نقش مالک و بانی نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی