در اجاره عادی منافع عین مستأجره برای مدت معین و در ازای اجاره‌بهای معلوم به تملیک مستأجر درآمده و در پایان قرارداد عین مستأجره در ملکیت موجر باقی می‌ماند.

طبقه‌بندی بازار سرمایه اسلامی